Chuyên mục: Uncategorized

Hãy Là HÒN ĐÁ SỐNG Để Xây Nên Nhà Chúa… “Jêsus nầy là HÒN ĐÁ bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ. 4: 11-12) *** Khi đối diện với hàng giáo phẩm Do thái giáo – giai cấp có quyền lực tôn giáo của Do thái thời bấy giờ, họ hỏi các sứ đồ rằng “bởi quyền lực nào và nhân danh ai mà các ngươi làm việc này”? (chữa lành cho người què và giảng đạo)… Sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời cho giai cấp lãnh đạo tôn giáo như câu Kinh thánh trích dẫn trên… Câu mà sứ đồ Phi-e-rơ đã nói chính là câu mà Chúa Jesus từng phán với giai cấp lãnh đạo tôn giáo trước đó (Ma-thi-ơ 21: 42)… Các sứ đồ đã “thấm nhập và hiểu được lẽ thật này”… Câu nói này có nghĩa gì? Trước hết, đó là một câu trích dẫn từ Cựu ước (Kinh thánh của Do thái giáo mà hàng giáo phẩm thường giảng dạy và dùng nó làm thẩm quyền)… Chúa Jesus đã trích dẫn câu đó để nói với hàng giáo phẩm… – Hòn đá: Đá góc, đá nền tảng để xây nên một tòa nhà… Trước khi trích dẫn câu này, Chúa Jesus kể ví dụ về một “đám công nhân cướp vườn nho” của chủ: “Có người chủ nhà kia, trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và cất một cái tháp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn, và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước; thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng: Chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng: Người nầy là kẻ kế tự đây; hè! Hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy, khi người chủ vườn nho đến, thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thể nào? Chúng trả lời rằng: Người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở, và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh thánh: ‘Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, Trở nên đá đầu góc nhà; Ấy là việc Chúa làm, Và là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao? Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị giập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhằm thì sẽ tan tành như bụi.’ Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó, thì biết Ngài nói về mình. Họ bèn tìm cách để bắt Ngài; song sợ thiên hạ, vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri.” (Ma-thi-ơ 21: 33-45) Trong ví dụ này, người con trai chủ vườn là Chúa Jesus, bọn làm công cướp vườn nho là “hàng giáo phẩm Do thái giáo”… Sau khi kể ví dụ rồi, Chúa Jesus trích dẫn câu Kinh thánh trong Cựu ước nói về “Hòn đá bị thợ xây loại ra trở nên đá nền tảng”… Nước Đức Chúa Trời được xây dựng trên “Hòn đá nền tảng” là Chúa Jesus… Câu nói của Chúa như một gáo nước tạt vào mặt hàng giáo phẩm Do thái giáo thời bấy giờ… rằng họ chính là bọn làm công cướp vườn nho và đã “giết chết Con trai Chủ vườn”… Nhưng chính Con Trai ấy sẽ thành “Đá Tảng” để xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời… … Các sứ đồ nhờ gần gủi Chúa nên họ cũng nắm được lẽ thật này và khi đối diện với giai cấp có quyền lực của tôn giáo thời bấy giờ, họ đã nói lại y một lẽ thật như đã biết… Lẽ thật này là “gáo nước lạnh tạt vào mặt hàng giáo phẩm”… rằng họ chỉ là “một lũ làm công cướp vườn nho”! (Khi họ trước đó lên giọng rằng « ai đã cho các ông quyền lực để… ») … Đã là tập thể thì phải có tổ chức, Hội thánh cũng vậy… Tổ chức của Hội thánh được gọi là giáo hội… Hàng ngũ lãnh đạo giáo hội được xem là “đầy tớ Chúa”… Nhưng, cũng như hàng giáo phẩm Do thái giáo nói trên, lãnh đạo của một số giáo hội đã hành động như những tên “làm công cướp vườn nho”! Họ hành xử với người đồng lao khác như thể mình là ông chủ… Hội thánh là Vườn nho và tất cả chúng ta là những người “làm công trong vườn nho ấy”! Giáo hội nào hành quyền trên tôi tớ Chúa cách “hung bạo”… hàng ngũ lãnh đạo giáo hội đó là một “tập đoàn những tên làm công cướp vườn nho”! Mỗi Cơ-đốc-nhân – người bước đi trên (làm theo) lẽ thật của Chúa Jesus là một “viên đá sống được xây trên Nhà thiêng liêng”… là Hội thánh của Đức Chúa Trời…! (I Phi-e-rơ 2: 4-5) Giáo hội nào cũng có khuyết điểm riêng của nó và ai bước đi theo lẽ thật người đó là “viên đá sống”! Trong Hội thánh có nhiều giáo hội, nhưng giáo hội không phải là “toàn bộ Hội thánh”… Lãnh đạo giáo hội có thể là “tôi tớ Chúa”, mà cũng có thể là “thành viên trong tập đoạn của lũ làm công cướp vườn nho” là Hội thánh của Chúa! Hãy làm viên đá sống để góp phần xây nên Nhà thiêng liêng là Hội thánh… Cẩn thận để mình không trở thành “kẻ làm công cướp vườn nho” trong nhà Chúa! HTK Chúa nhật 18/8/2019 Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : www.tcdy.us www.tcdy.info www.tcdy.world www.cpqgvnlt.com www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi

Advertisements

Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : www.tcdy.us www.tcdy.info www.tcdy.world www.cpqgvnlt.com www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi

Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : www.tcdy.us www.tcdy.info www.tcdy.world www.cpqgvnlt.com www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi

Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : www.tcdy.us www.tcdy.info www.tcdy.world www.cpqgvnlt.com www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi

Tin trúng thưởng xe máy SH qua facebook, bị lừa mất gần 100 triệu đồng

Tin trúng thưởng xe máy SH qua facebook, bị lừa mất gần 100 triệu đồng

Tin vào lời ‘mồi chài’ và hướng dẫn trên mạng xã hội Facebook, 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Ngũ …
Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : http://www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : http://www.tcdy.us http://www.tcdy.info http://www.tcdy.world http://www.cpqgvnlt.com http://www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. http://www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi
Bản Tin VNCH
http://diembao.org/tin-trung-thuong-xe-may-sh-qua-facebook-bi-lua-mat-gan-100-trieu-dong.html?fbclid=IwAR3NNxMnWXyDlnXzdbpGLBfgKDVj0MWidFquBJhdl5n5R1-_ML9lb-VVL14

Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : www.tcdy.us www.tcdy.info www.tcdy.world www.cpqgvnlt.com www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi

Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : www.tcdy.us www.tcdy.info www.tcdy.world www.cpqgvnlt.com www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi